امام على علیه السلام
برادرت را با همه آنچه دارد تحمّل كن و زیاد سرزنشش مكن كه كینه مى آورد و از كسى كه امید بخشش دارى، طلب بخشش كن.